പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരികയാണ് .രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചതാണ് എന്റെ കഴുത്തിന് ഏറ്റ ക്ഷതം. സാധാരണ പ്രവാസിയായ എനിയ്ക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ചികിത്സയല്ല പല ഡോക്ടർമാരും വിധിച്ചത് പക്ഷേ ഷാർജയിലുള്ള ശാന്തി ആയൂർവേദിക് മെഡിയ്ക്കൽ സെൻറർ ഡയറക്ടർ സുമേഷും ഡോക്ടറും മറ്റു ടീമംഗങ്ങളും ചേർന്ന് യാതൊരു പ്രതിഫലവും പ്രതീക്ഷിയ്ക്കാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ ഒരു വസന്തവും പുതിയ ഒരു ദിശയും ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിയ്ക്കുകയാണ് .ശാന്തി ആയൂർവേദിക് അവരുടെ എല്ലാ വാർഷിക ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് […]

I was over weight with 106 kg.and i selected 14 days weight redution treatment package .with in 3 days i felt the changes in body .in that 14 days of treatment i lost 7 kg.the doctor suggested to take the second sessions after 3 months and adviced me to continue with weekly once massage and […]

I was really impressed by the approch of Ayurveda Doctor towards the patients.she is very kind and able to understand the patients issue carefully.she makes the patients more comfortable throughout the appointment,also he is able to plan a treatment according the requirment of the patients . My sincere appreciation to entire team such as treatment […]

എന്റെ പേര് ജോബിൻ ,എനിക്ക് നട്ടെല്ല് വേദനയുമായാണ് ഇവിടെ വന്നത് .ഇവിടെ വന്നു ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോൾ ചികിത്സ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു .എന്റെ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിനാലും ശംബളം കുറവായതിനാലും എനിക്ക് ചികിത്സ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം ഡോക്ടറെ അറിയിച്ചു .വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 10 പേർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ നടത്തുന്ന വിവരം ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു .മാനേജ്‌മെന്റ് എന്റെ പേരും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എനിക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ അനുവദിച്ചു .എനിക്ക് ഇപ്പൊ നല്ല ഭേദം ഉണ്ട് .ശാന്തി ആയുർവേദ […]

Rejuvenated, refreshed and feeling good, Thank you

Excellent service with satisfactory treatments. I had come here with acute join points with Tenis elbow. With the treatment of 6 months. Thank you to the staff who are very friendly and the doctors too. All the best

The massage for sinus were excellent by the 7th day i feel like a new me: Thanks to the wonderful staff and doctor.

The massage was just great, time to relaxation try it won’t forget it, Thanks a lot

I came with my hand paining in right hand shoulder. I suffered lost 4 months this case. I got good medicine and massage from here i hope my all hand pain gane with your treatment. Thanks a lot i can continue my job now without any problem. It was an excellent experience i would wish […]

You came with severe back pain and took treatment for elekizhi and abayangam for 8 days. Now i am freefrom back pain and relaxed from my leg pain. Excellent treatment and good experience with the Shanthi Ayurveda. Excellent customer care and behavier

I enjoyed the weight loss massage. Remya is an incredible masseuse & puts in a lot of effort. I will definitely come back for other massages.

After coming hand cured 90%. After meeting Dr.Hridya my life style changed a lot. She talks very nicely, correctly and positively and my positive energy is increased everuday and gave treatment according to that. Here the treatment was mindblowing. we planned to contiue for other problems also

Excellent experience felt very refreshing relax. Looking forward to come as soon as possible, Thanks for the service.